Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere  behandeling en transactie tussen Pedicure Diana Dokter en een cliënt waarop Pedicure Diana Dokter deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Pedicure Diana Dokter

Pedicure Diana Dokter zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Diana Dokter zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Diana Dokter melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Diana Dokter het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Pedicure Diana Dokter moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

 1. Betaling

Pedicure Diana Dokter vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten  per pin of contant te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure Diana Dokter vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Diana Dokter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  Pedicure Diana Dokter behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet AGV. Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met het voorzien van de benodigde gegevens. Pedicure Diana Dokter zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

Pedicure Diana Dokter is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Diana Dokter verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Pedicure Diana Dokter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Diana Dokter uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pedicure Diana Dokter is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Garantie

Ortheses, nagelbeugels en nagelreparatie  zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen binnen 1 maand na aflevering of  tot eerste controle afspraak vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting, maar geen resultaat verplichting. Bij geen resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de gel reparatienagels en/of nagelbeugels of orthese heeft laten onderhouden door een andere pedicure zonder overleg.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging  niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging & diefstal

Pedicure Diana Dokter heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Diana Dokter meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pedicure Diana Dokter. Pedicure Diana Dokter moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Diana Dokter de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure Diana Dokter en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Diana Dokter het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Diana Dokter en de cliënt is  de Nederlands recht van toepassing.